Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

O katedre

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky je výskumné a pedagogické pracovisko Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V pedagogickej oblasti katedra garantuje bakalárske študijné programy Ekonomická a finančná matematika (EFM), Poistná matematika (PMA), magisterské študijné programy Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie (mEMM), Pravdepodobnosť a matematická štatistika (mPMŠ) a doktorandské študijné programy Aplikovaná matematika (dAPM) a Matematická analýza (dMAN).

Výskum katedry sa orientuje na oblasť parciálnych diferenciálnych rovníc, dynamických systémov, matematického programovania, teórie optimálneho riadenia a vedecko-technických výpočtov. Predmetom výskumu sú aj nové nelineárne metódy matematickej štatistiky, aplikácie matematicko-štatistických metód v demografii a v medicíne, poistná a finančná matematika. Katedra vykonáva vedecký výskum aj v oblastiach, akými sú makroekonomické modelovanie, mikroekonómia a teória hier, finančné modely a ekonometria. Na katedre sa rieši niekoľko domácich a zahraničných grantových projektov.Vedenie katedry

doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
vedúci katedry

fotografia


Miestnosť: M 207
Telefón: 02/602 95 477
E-mail: igor.melichercik(at)fmph.uniba.sk

doc. Mgr. Lenka Filová, PhD.
zástupkyňa vedúceho katedry

fotografia


Miestnosť: M 239
Telefón: 02/602 95 181
E-mail: lenka.filova(at)fmph.uniba.skOrganizačná štruktúra

Organizačná štruktúra a kontakty na členov katedry sú uvedené aj na oficiálnom webovom sídle Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.Študijné programy KAMŠ

Ekonomická a finančná matematika Bakalársky študijný program Ekonomická a finančná matematika
Poistná matematika Bakalársky študijný program Poistná matematika


Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie Magisterský študijný program Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
Pravdepodobnosť a matematická štatistika Magisterský študijný program Pravdepodobnosť a matematická štatistika


Aplikovaná matematika Doktorandský študijný program Aplikovaná matematika
Matematická analýza Doktorandský študijný program Matematická analýza