Oddelenie aplikovanej matematiky

Oddelenie aplikovanej matematiky (OAM KAMŠ FMFI UK) je jednou z troch divízií Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky. Členovia oddelenia zabezpečujú vyučovanie a vedenie záverečných prác na viacerých študijných programoch. Vo výskume sa venujú najmä kvalitatívnej teórii riešení eliptických a parabolických parciálnych diferenciálnych rovníc, skúmaniu dynamických systémov, matematickému programovaniu, skúmaniu dynamiky prúdenia tekutín, matematickému modelovaniu v oblasti genetiky a ďalším oblastiam.

prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.
vedúci oddelenia

fotografiaMiestnosť: M 272
Telefón: 02/602 95 198
E-mail: marek.fila(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Kvalitatívne vlastnosti riešení eliptických a parabolických rovníc

Vybrané grantové projekty

 • APVV-14-0378 Nelineárne javy v evolučných rovniciach z prírodných a technických vied - zodpovedný riešiteľ
 • Špičkový tím Bratislavská škola kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - vedúci tímu

Učitelia

doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.

fotografiaMiestnosť: M 206
Telefón: 02/602 95 180
E-mail: pavol.bokes(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Matematické modelovanie génovej expresie

Vybrané grantové projekty

 • APVV-14-0378 Nelineárne javy v evolučných rovniciach z prírodných a technických vied
 • VEGA 1/0319/15 Kvalitatívne vlastnosti riešení eliptických a evolučných rovníc
 • Špičkový tím Bratislavská škola kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc

doc. RNDr. Peter Guba, PhD.

fotografiaMiestnosť: M 269
Telefón: 02/602 95 724
E-mail: peter.guba(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Dynamika prúdenia tekutín

Mgr. Martin Kollár, PhD.

fotografiaMiestnosť: M 266
Telefón: 02/602 95 260
E-mail: martin.kollar(at)fmph.uniba.sk

doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.

fotografia
Miestnosť: M 234
Telefón: 02/602 95 713
E-mail: richard.kollar(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Modely evolučnej genetiky, bunkovej biológie a fyziológie živočíchov
 • Stabilita v nelineárnych systémoch

RNDr. Ľubica Kossaczká, CSc.

fotografiaMiestnosť: M 273
Telefón: 02/602 95 725
E-mail: lubica.kossaczka(at)fmph.uniba.sk

prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.

fotografiaMiestnosť: M 275
Telefón: 02/602 95 670
E-mail: pavol.quittner(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Štúdium kvalitatívnych vlastností riešení eliptických a parabolických rovníc

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0347/18 Asymptotické vlastnosti riešení eliptických a evolučných rovníc - zodpovedný riešiteľ
 • APVV-14-0378 Nelineárne javy v evolučných rovniciach z prírodných a technických vied
 • Špičkový tím Bratislavská škola kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc

Vedecký pracovník

RNDr. Dušan Krajčovič, CSc.

fotografiaMiestnosť: M 273
Telefón: 02/602 95 725
E-mail: dusan.krajcovic(at)fmph.uniba.sk

Doktorandi

Mgr. Peter Barančok

fotografiaMiestnosť: M 203
Telefón: 02/602 95 183
E-mail: peter.barancok(at)fmph.uniba.sk

Školiteľ: doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.
Téma dizertačnej práce: Kvázistacionárna aproximácia pre koagulačno-fragmentačné rovnice

Candan Çelik

Candan Çelik
Miestnosť: M 276
Telefón: 02/602 95 134
E-mail: candan.celik(at)fmph.uniba.sk

Školiteľ: doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.
Téma dizertačnej práce: Large deviations in Markovian models of biological processes

Mgr. Radoslav Hurtiš

fotografiaMiestnosť: M 232
Telefón: 02/602 95 680
E-mail: radoslav.hurtis(at)fmph.uniba.sk

Školiteľ: doc. RNDr. Peter Guba, PhD.
Téma dizertačnej práce: Modelovanie konvekcie pri fázovej premene ternárnych zmesí

Mgr. Petra Macková

fotografiaMiestnosť: M 271
Telefón: 02/602 95 197
E-mail: petra.mackova(at)fmph.uniba.sk

Školiteľ: prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.
Téma dizertačnej práce: Qualitative properties of solutions of nonlinear parabolic equations

Mgr. Iryna Zabaikina

fotografiaMiestnosť: M 203
Telefón: 02/602 95 183

Školiteľ: doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.
Téma dizertačnej práce: Hybrid gene expression models