Magisterské štúdium pravdepodobnosti a matematickej štatistiky

Číselné a textové dáta, napríklad finančné, socioekonomické, biomedicínske a telekomunikačné, sú charakteristickým znakom modernej spoločnosti. Najrozšírenejším a najúspešnejším nástrojom na spracovanie dátových súborov je matematická štatistika vybudovaná na základoch teórie pravdepodobnosti. Štatistické metódy umožňujú získavať z dát užitočné informácie a na základe týchto informácií sa objektívnejšie rozhodovať.

Koncepcia magisterského študijného programu Pravdepodobnosť a matematická štatistika (skratkou PMŠ alebo mPMŠ) na FMFI UK je v súlade s osnovami vysokoškolského vzdelávania v odbore štatistika na popredných univerzitách prírodovedného a technického zamerania v Európskej únii a v USA. Výučbu zabezpečujú medzinárodne uznávaní odborníci s rozsiahlymi pedagogickými skúsenosťami.

Študijný plán programu Pravdepodobnosť a matematická štatistika sa skladá z bloku povinných predmetov a bloku výberových predmetov. Medzi povinné sú zaradené predmety pokrývajúce ťažiskové oblasti, predovšetkým náhodné procesy, nelineárne štatistické modely, analýzu mnohorozmerných dát a stochastické simulačné metódy. Výberové predmety rozširujú obzor absolventov v špecifických oblastiach dôležitých pre aplikácie štatistiky. Ide napríklad o analýzu biomedicínskych dát, teóriu spoľahlivosti, optimalizačné metódy a prácu s databázovými systémami. Teoretické poznatky vo všetkých predmetoch sú demonštrované na reálnych problémoch riešených pomocou moderného matematicko-štatistického softvéru. Študenti programu Pravdepodobnosť a matematická štatistika sú vedení k samostatnému, tvorivému a kritickému uvažovaniu.

Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského študijného programu Pravdepodobnosť a matematická štatistika sú dlhodobo veľmi žiadaní na pracovnom trhu, predovšetkým vo finančnom a poistnom sektore, ale aj v sektore informačných technológií, telekomunikačných spoločnostiach, orgánoch štátnej správy, školstve a ďalších odvetviach. Mnohí z nich pôsobia v riadiacich pozíciách v najvýznamnejších poisťovniach, bankách, štátnych inštitúciách a na ďalších pracoviskách. Niektorí absolventi študijného programu Pravdepodobnosť a matematická štatistika úspešne pokračujú v doktorandskom štúdiu a v akademickej kariére na Slovensku aj v zahraničí.

Informácie o štúdiu

Charakteristika štúdia:

 • Študijný program: Pravdepodobnosť a matematická štatistika
 • Študijný odbor: Matematika
 • Forma štúdia: denná
 • Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
 • Garant: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Ďalšie informácie:

Odporúčanie od absolventov programu PMŠ

Zuzana Ďurináková - aktuárka a tímlíderka v NN Životnej poisťovni; absolventka PMA a PMŠ.

Zuzana Ďurináková

„Štúdium poistnej matematiky alebo pravdepodobnosti a matematickej štatistiky sa oplatí z viacerých dôvodov. Tieto odbory sú veľmi žiadané na pracovnom trhu, aktuárov a štatistikov je nedostatok, takže je veľmi malá šanca, že by ste si nenašli uplatnenie v odbore, ktorý ste vyštudovali a chceli by ste v ňom aj pracovať. Veľmi často sa stáva, že firmy si vyberajú svojich budúcich zamestnancov už počas ich štúdia. To je aj môj prípad. Počas školy (a vďaka nej) som už v treťom ročníku začala stážovať v poisťovni Generali, čo mi dalo veľké množstvo praktických skúseností. Spolu s kvalitnými teoretickými znalosťami získanými na hodinách som nemala žiadny problém s nájdením miesta, ktoré by ma pracovne napĺňalo a bolo takzvaným 'dream jobom'. Ak by som mala stroj času a znova stála pred rozhodnutím, čo študovať, rozhodla by som rovnako. Na Slovensku nie je kvalitnejšia škola v rámci odboru.”


Martin Hrivňák - Senior Actuary v spoločnosti Aon; absolvent PMŠ.

„Štúdium na FMFI UK dramaticky rozvinulo moje schopnosti kriticky myslieť a analyzovať komplexné problémy. Široká ponuka predmetov zahrnutých na magisterskom programe PMŠ poskytuje dobrý prehľad o možnostiach konkrétneho zamerania, avšak možnosť zapísať si voliteľné predmety z iných študijných odborov maximálne odporúčam. Ja som vďaka tomu získal oveľa lepší prehľad o aplikáciách matematiky v reálnom živote. Pomerne rýchlo som pochopil, že ma baví matematické modelovanie, štatistické analýzy dát, ale najmä škodové modely a s nimi spojená teória pravdepodobnosti. FMFI v životopise a obzvlášť odbor PMŠ otvára dvere k rôznym možnostiam uplatnenia. V mojom prípade šlo o aktuárske pozície, práve pre moju záľubu v matematickom modelovaní neživotného poistenia. Prakticky od študentských čias pracujem v oblasti, ktorá každý rok zamestná množstvo matfyzákov, a zároveň denne využívam znalosti, ktoré som nadobudol počas štúdia.”

Ďalšie užitočné odkazyVybrané úspechy študentov a absolventov PMŠ

 • Úspechy v súťaži Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (SŠDS) o Najlepšiu analytickú prácu študenta: Daniel Hladký (2017, 2. miesto), Michal Árvai (2017, 3. miesto), Barbara Bubáková (2016, 1. miesto), Zuzana Rošťáková (2014, 1. miesto), Katarína Burclová (2013, 1. miesto), Michaela Cehlárová (2013, 3. miesto)
  Súťaž SŠDS 2013

 • Úspechy v súťaži Slovenskej spoločnosti aktuárov (SSA) o najlepšiu záverečnú prácu: Mikuláš David Zeman (2021, 1. miesto), Denis Škamla (2021, 2. miesto), Matúš Padyšák (2020, 2. miesto), Barbara Bubáková (2018, 3. miesto), Katarína Cibulková (2017, 2. miesto), Zuzana Baradlaiová (2016, 2. miesto), Zuzana Kabáthová (2014, 3. miesto)
  Súťaž SSA 2017

 • Úspechy na Česko-slovenskej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK/ŠVOČ): Zuzana Rošťáková (2015, 1. miesto), Katarína Burclová (2014, 2.-3. miesto)
  Súťaž SŠDS 2014