Oddelenie štatistiky a poistnej matematiky

Oddelenie štatistiky a poistnej matematiky (OŠPM KAMŠ FMFI UK) je jednou z troch súčastí KAMŠ FMFI UK. Vedecký výskum oddelenia sa orientuje predovšetkým na výskum v oblasti náhodných dynamických systémov, optimálneho návrhu experimentov, rozdelení pravdepodobnosti, neparametických štatistických metód, viacrozmerných štatistických analýz, životného, neživotného a dôchodkového poistenia. Docenti, odborní asistenti a doktorandi oddelenia sa podieľajú na zabezpečení výučby na študijných programoch Poistná matematika, Pravdepodobnosť a matematická štatistika, Ekonomická a finančná matematika a Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie.

doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.
vedúca oddelenia

fotografia
Miestnosť: M 241
Telefón: 02/602 95 719
E-mail: katarina.jankova(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Náhodné dynamické systémy

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0054/18 Nové štatistické metódy pre špeciálne triedy rozdelení pravdepodobnosti a ich aplikácie

Pracovníci

doc. Mgr. Lenka Filová, PhD.

fotografia
Zástupkyňa vedúceho katedry
Miestnosť: M 239
Telefón: 02/602 95 181
E-mail: lenka.filova(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Optimálny návrh experimentov
 • Štatistické metódy v klinických skúškach

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0362/22 Aplikácie štatistického navrhovania experimentov v strojovom učení
 • VEGA 1/0341/19 Metódy optimálneho navrhovania experimentov
 • VEGA 1/0521/16 Optimálny návrh experimentov

doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.

fotografia
Miestnosť: M 222
E-mail: radoslav.harman(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Optimálny návrh experimentov
 • Stochastické simulačné metódy

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0362/22 Aplikácie štatistického navrhovania experimentov v strojovom učení
 • VEGA 1/0341/19 Metódy optimálneho navrhovania experimentov
 • VEGA 1/0521/16 Optimálny návrh experimentov

Mgr. Jozef Kováč, PhD.

fotografia
Miestnosť: M 220
E-mail: jozef.kovac(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Náhodné dynamické systémy
 • Rozdelenia pravdepodobnosti

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0054/18 Nové štatistické metódy pre špeciálne triedy rozdelení pravdepodobnosti a ich aplikácie

Mgr. Samuel Rosa, PhD.

fotografia
Miestnosť: M 240
Telefón: 02/602 95 716
E-mail: samuel.rosa(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Optimálny návrh experimentov

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0362/22 Aplikácie štatistického navrhovania experimentov v strojovom učení
 • VEGA 1/0341/19 Metódy optimálneho navrhovania experimentov
 • VEGA 1/0521/16 Optimálny návrh experimentov

Mgr. Lívia Rosová, PhD.

fotografia
Miestnosť: M 220
E-mail: livia.rosova(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Kvantitatívna lingvistika
 • Rozdelenia pravdepodobnosti

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0054/18 Nové štatistické metódy pre špeciálne triedy rozdelení pravdepodobnosti a ich aplikácie
 • APVV SK-SRB-2016-0021 Kvantitatívna analýza slabík v slovanských jazykoch (ruština, slovenčina, srbčina)

Mgr. Ján Somorčík, PhD.

fotografia
Miestnosť: M 245
Telefón: 02/602 95 135
E-mail: jan.somorcik(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Neparametrická štatistika
 • Neparametrické testy vo viacrozmerných priestoroch

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 2/0054/18 Nové štatistické metódy pre špeciálne triedy rozdelení pravdepodobnosti a ich aplikácie
 • VEGA 2/0047/15 Diskrétne a spojité pravdepodobnostné modely a ich aplikácie

Mgr. Gábor Szűcs, PhD.

fotografia
Miestnosť: M 242
Telefón: 02/602 95 780
E-mail: gabor.szucs(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Životné, neživotné a dôchodkové poistenie
 • Matematické modelovanie v demografii

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0760/22 Modelovanie záporných úrokových mier
 • APVV-20-0311 Nové kvalitatívne a numerické metódy riešenia Hamilton-Jacobi-Bellmanových rovníc obsahujúcich kónické optimalizačné problémy
 • VEGA 2/0054/18 Nové štatistické metódy pre špeciálne triedy rozdelení pravdepodobnosti a ich aplikácie
 • VEGA 1/0251/16 Kvantitatívna analýza modelov úrokových mier v podmienkach eurozóny a pristupujúcich krajín a jej aplikácie

Emeritný profesor

prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.

fotografiaMiestnosť: M 244
Telefón: 02/602 95 772
E-mail: andrej.pazman(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Optimálny návrh experimentov

Doktorandi

Mgr. Erika Lettrichová

fotografiaMiestnosť: M 247
Telefón: 02/602 95 136
E-mail: erika.lettrichova(at)fmph.uniba.sk

Školiteľka: doc. Mgr. Lenka Filová, PhD.
Téma dizertačnej práce: Stochastické modelovanie špecifických mier plodnosti vo vybraných krajinách

Mgr. Matúš Padyšák

fotografiaMiestnosť: M 247
Telefón: 02/602 95 136
E-mail: matus.padysak(at)fmph.uniba.sk

Školiteľ: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
Téma dizertačnej práce: Analýza garantovaného fondu dôchodkového systému na Slovensku

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0760/22 Modelovanie záporných úrokových mier

Mgr. Pál Somogyi

fotografiaMiestnosť: M 246
Telefón: 02/602 95 717
E-mail: pal.somogyi(at)fmph.uniba.sk

Školiteľ: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
Téma dizertačnej práce: Aplikácie optimálneho navrhovania experimentov v strojovom učení

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0362/22 Aplikácie štatistického navrhovania experimentov v strojovom učení

Mgr. Ján Veselý

fotografiaMiestnosť: M 246
Telefón: 02/602 95 717
E-mail: jan.vesely(at)fmph.uniba.sk

Školiteľka: doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.
Téma dizertačnej práce: Náhodné dynamické systémy s diskrétnym časom