Bakalárske štúdium poistnej matematiky

Študijný program Poistná matematika (v skratke PM alebo PMA) je moderne koncipovaný študijný program, ktorý pripravuje vysoko kvalifikovaných odborníkov pre oblasť poisťovníctva a finančníctva so znalosťou matematických a štatistických metód a postupov. Program je vyváženou kombináciou matematiky, štatistiky a poistnej matematiky.

Predmety ponúkané v rámci jadra programu možno rozdeliť do troch oblastí:

 • Matematika. Študent v prvých dvoch ročníkov štúdia získa poznatky z matematickej analýzy, algebry, programovania ako aj základov pravdepodobnosti a štatistiky.
 • Pravdepodobnosť a matematická štatistika. V treťom ročníku študent rozšíri svoje znalosti z matematickej štatistiky a pravdepodobnosti, naučí sa nielen teoretickú podstatu štatistických analýz, ale aj praktické aplikácie s využitím štatistického softvéru R.
 • Poistná matematika. Program obsahuje vyše 10 prednášok z poisťovníctva a finančníctva, medzi nimi životné poistenie, všeobecnú teóriu poistenia (neživotné poistenie), pravdepodobnostné modely v poisťovníctve (teória rizika), zdravotné poistenie, právo a účtovníctvo poisťovní, matematické modely v demografii, finančnú matematiku, teóriu investícií a manažmentu. Prednášky sú väčšinou odporúčané od 2. ročníka štúdia, kedy už študent má potrebné vedomosti z matematickej analýzy a teórie pravdepodobnosti.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Poistná matematika počas štúdia získal solídny matematický základ a vedomosti o základných postupoch a metódach matematiky a štatistiky, ktoré mu umožnia pokračovať v magisterskom štúdiu nielen v nadväzujúcom študijnom programe Pravdepodobnosť a matematická štatistika, ale aj vo viacerých príbuzných programoch. Okrem toho, že je schopný používať vedomosti zo štatistiky na riešenie úloh zberu a analýzy dát v základných štatistických modeloch, má aj hlboké teoretické a praktické vedomosti z oblasti poisťovníctva, finančníctva, účtovníctva a investícií. Pozná problematiku a modely používané v rôznych oblastiach poisťovníctva: v životnom, neživotnom, zdravotnom poistení a v investíciách. Absolvent vie používať výpočtovú techniku a štatistické programové systémy, vie samostatne používať domácu a cudzojazyčnú odbornú literatúru, písať a prezentovať svoje výsledky.

Absolvent študijného programu Poistná matematika má možnosť uplatniť sa najmä v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a iných príbuzných oblastiach ako aktuár, poistný matematik, analytik a pod. Takisto má možnosť zúročiť svoje vedomosti v rôznych iných odvetviach hospodárstva, v ktorých sa využívajú štatistické metódy, vo verejnej správe i v súkromnom sektore. Po absolvovaní nadväzujúceho programu sa všetci absolventi zamestnali, pričom viacerí z nich už dosiahli pozoruhodné úspechy a postavenie ako analytici alebo aktuári v poistných a finančných inštitúciách. Väčšie skupiny našich absolventov pôsobia vo viacerých veľkých poisťovniach ako aj v bankách a finančných inštitúciách na Slovensku. Ukončenie štúdia dáva predpoklad na úspešné absolvovanie aktuárskych skúšok nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Desať dobrých dôvodov, prečo sa oplatí študovať program Poistná matematika:

 • zaujímavý a široký záber odborných predmetov: finančníctvo, pravdepodobnosť, štatistika, demografia a ďalšie,
 • odbor na FMFI UK s vyše 20-ročnou históriu,
 • možnosť špecializácie aj na iné, príbuzné oblasti (rizikový manažment, financie, dôchodkové systémy, pravdepodobnostné modelovanie, klinická štatistika, dátová analýza a pod.)
 • po úspešnom ukončení štúdia si absolvent s istotou nájde pracovnú pozíciu vo vyštudovanom odbore,
 • atraktívne a mimoriadne žiadané zameranie (najčastejšie používaný názov pozície: poistný matematik/aktuár),
 • počas pracovnej kariéry čaká na absolventa nevšedná pracovná činnosť,
 • možnosť výrazného osobného rastu,
 • nadpriemerné finančné ohodnotenie,
 • v rebríčku spoločnosti CareerCast skončilo povolanie poistného matematika (povolanie aktuára) v TOP10 spomedzi 200 hodnotených pracovných zameraní,
 • okrem výborného finančného ohodnotenia absolvent počas kariéry môže počítať aj s ďalšími možnými benefitmi (napr. s možnosťou cestovania, s podporou ďalšieho vzdelávania zo strany zamestnávateľa či s prácou z domu).

Informácie o štúdiu

Charakteristika štúdia:

Ďalšie informácie:

Odporúčanie od absolventov programu PMA

Zuzana Takácsová - Team Lead & Expert na oddelení People Analytics v spoločnosti Swiss Re Management A.G.; absolventka PMA a PMŠ.

Zuzana Takácsová

„Štúdium na MATFYZ-e považujem za jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote a s hrdosťou hlásim dobré meno fakulty v práci aj v súkromí. Rada sa učím a posúvam vo svojom kariérnom živote a vďaka svojmu štúdiu mám pocit, že mi to ide rýchlo a nebojím sa trúfnuť si meniť programovacie jazyky, technológie, či skúšať nové metódy. Aj preto momentálne pokračujem vo svojom vzdelávaní na Fakulte Manažmentu UK. V People analytics sa venujeme analýze interných zamestnancov firmy, skúmame ich správanie, reportujeme a analyzujeme globálne pre celé Swiss Re a výsledky prezentujeme aj najvyššiemu manažmentu. Pracujeme s SQL na kolekciu a prípravu dát, využívame R a Python na predikcie a strojové učenie. Dátovú vizualizáciu robíme pomocou Tableau. Kto má záujem, toho Matfyz naučí sa učiť, a tiež myslieť samostatne. Poctivý prístup, hodiny presedené pri počítaní, či učení sa dôkazov na skúšky sa rozhodne vyplatí a mnohonásobne sa zúročí v budúcnosti.”

Ďalšie užitočné odkazyVybrané úspechy študentov a absolventov PMA

 • Úspechy absolventov PMA počas nadväzujúceho magisterského štúdia v súťaži Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (SŠDS) o Najlepšiu analytickú prácu študenta: Daniel Hladký (2017, 2. miesto), Michal Árvai (2017, 3. miesto), Barbara Bubáková (2016, 1. miesto), Katarína Burclová (2013, 1. miesto), Michaela Cehlárová (2013, 3. miesto)
  Súťaž SŠDS 2017

 • Úspechy absolventov PMA počas nadväzujúceho magisterského štúdia v súťaži Slovenskej spoločnosti aktuárov (SSA) o Najlepšiu aktuársku diplomovú prácu: Barbara Bubáková (2018, 3. miesto), Katarína Cibulková (2017, 2. miesto), Zuzana Baradlaiová (2016, 2. miesto), Zuzana Kabáthová (2014, 3. miesto)
  Súťaž SSA 2017

 • Úspechy absolventov PMA počas nadväzujúceho magisterského štúdia na Česko-slovenskej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK/ŠVOČ): Katarína Burclová (2014, 2.-3. miesto)