Bakalárske štúdium poistnej matematiky

Študijný program Poistná matematika (skratkou PM alebo PMA) je moderne koncipovaný študijný program, ktorý pripravuje vysoko kvalifikovaných odborníkov pre oblasť poisťovníctva a finančníctva so znalosťou matematických a štatistických metód a postupov. Program je vyváženou kombináciou matematiky, štatistiky a poistnej matematiky.

Predmety ponúkané v rámci jadra programu možno rozdeliť do troch oblastí:

 • Matematika. Študent počas prvých dvoch rokov štúdia získa poznatky z matematickej analýzy, algebry, programovania ako aj základov pravdepodobnosti a štatistiky.
 • Pravdepodobnosť a matematická štatistika. V treťom ročníku študent rozšíri svoje znalosti z matematickej štatistiky a pravdepodobnosti. Naučí sa nielen teoretickú podstatu štatistických analýz, ale aj praktické aplikácie s využitím viacerých štatistických programov.
 • Poistná matematika. Program obsahuje vyše 10 prednášok z poisťovníctva a finančníctva, medzi nimi životné poistenie, všeobecnú teóriu poistenia (neživotné poistenie), pravdepodobnostné modely v poisťovníctve (teóriu rizika), zdravotné poistenie, právo a účtovníctvo poisťovní, matematické modely v demografii, finančnú matematiku či podnikové financie. Prednášky sú väčšinou odporúčané od 2. roku štúdia, kedy už študent má potrebné vedomosti z matematickej analýzy a teórie pravdepodobnosti.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Poistná matematika počas štúdia získa solídny matematický základ a vedomosti o základných postupoch a metódach matematiky a štatistiky, ktoré mu umožnia pokračovať v magisterskom štúdiu nielen v nadväzujúcom študijnom programe Pravdepodobnosť a matematická štatistika, ale aj vo viacerých príbuzných programoch. Okrem toho, že je schopný používať vedomosti zo štatistiky na riešenie úloh zberu a analýzy dát v základných štatistických modeloch, má aj solídne teoretické a praktické vedomosti z oblasti poisťovníctva, finančníctva, účtovníctva a investícií. Pozná problematiku a modely používané v rôznych oblastiach poisťovníctva: v životnom, neživotnom i zdravotnom poistení. Absolvent vie používať informačné technológie a štatistické programové systémy, vie samostatne pracovať s domácou a cudzojazyčnou odbornou literatúrou, písať a prezentovať svoje výsledky.

Absolvent študijného programu Poistná matematika má možnosť uplatniť sa najmä v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a v iných príbuzných oblastiach na pozíciách ako aktuár, poistný matematik, rizikový analytik a pod. Takisto má možnosť zúročiť svoje vedomosti v rôznych iných odvetviach hospodárstva, v ktorých sa využívajú štatistické metódy: vo verejnej správe i súkromnom sektore. Po absolvovaní nadväzujúceho programu sa všetci absolventi zamestnali, pričom viacerí z nich už dosiahli pozoruhodné úspechy a postavenie vedúcich aktuárov alebo analytikov v poisťovacích a finančných inštitúciách. Väčšie skupiny našich absolventov pôsobia vo viacerých veľkých poisťovniach a bankách na Slovensku. Ukončenie štúdia dáva predpoklad na úspešné pokračovanie v poistno-matematickom vzdelávaní a absolvovanie medzinárodne uznávaných aktuárskych skúšok.

Desať dobrých dôvodov, prečo sa oplatí študovať program Poistná matematika:

 • zaujímavý a široký záber odborných predmetov: finančníctvo, pravdepodobnosť, štatistika, demografia a ďalšie,
 • odbor na FMFI UK s vyše 20-ročnou tradíciou,
 • možnosť špecializácie aj na iné, príbuzné oblasti (rizikový manažment, financie, dôchodkové systémy, pravdepodobnostné modelovanie, klinická štatistika, dátová analýza a pod.)
 • po úspešnom ukončení štúdia si absolvent s istotou nájde pracovnú pozíciu vo vyštudovanom odbore,
 • atraktívne a mimoriadne žiadané zameranie (najčastejšie používaný názov pozície: poistný matematik / poistná matematička / aktuár / aktuárka),
 • počas pracovnej kariéry čaká na absolventa nevšedná pracovná činnosť,
 • možnosť výrazného osobného rastu,
 • vysoko nadpriemerné platy,
 • v rebríčku spoločnosti CareerCast skončilo povolanie poistného matematika / aktuára v TOP10 spomedzi 200 hodnotených pracovných zameraní,
 • nad rámec výborného finančného ohodnotenia absolvent počas kariéry môže počítať aj s ďalšími možnými benefitmi (napr. s možnosťou cestovania, s podporou ďalšieho vzdelávania zo strany zamestnávateľa či s prácou na diaľku).

Informácie o štúdiu

Charakteristika štúdia:

Záverečné práce:

Ďalšie informácie:

Odporúčanie od absolventov programu PMA

Zuzana Takácsová - Team Lead & Expert na oddelení People Analytics v spoločnosti Swiss Re Management A.G.; absolventka PMA a PMŠ.

Zuzana Takácsová

„Štúdium na MATFYZ-e považujem za jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote a s hrdosťou hlásim dobré meno fakulty v práci aj v súkromí. Rada sa učím a posúvam vo svojom kariérnom živote a vďaka svojmu štúdiu mám pocit, že mi to ide rýchlo a nebojím sa trúfnuť si meniť programovacie jazyky, technológie, či skúšať nové metódy. Aj preto momentálne pokračujem vo svojom vzdelávaní na Fakulte Manažmentu UK. V People analytics sa venujeme analýze interných zamestnancov firmy, skúmame ich správanie, reportujeme a analyzujeme globálne pre celé Swiss Re a výsledky prezentujeme aj najvyššiemu manažmentu. Pracujeme s SQL na kolekciu a prípravu dát, využívame R a Python na predikcie a strojové učenie. Dátovú vizualizáciu robíme pomocou Tableau. Kto má záujem, toho Matfyz naučí sa učiť, a tiež myslieť samostatne. Poctivý prístup, hodiny presedené pri počítaní, či učení sa dôkazov na skúšky sa rozhodne vyplatí a mnohonásobne sa zúročí v budúcnosti.”

Ďalšie užitočné odkazyVybrané úspechy študentov a absolventov PMA

 • Úspechy absolventov PMA počas nadväzujúceho magisterského štúdia v súťaži Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (SŠDS) o Najlepšiu analytickú prácu študenta: Daniel Hladký (2017, 2. miesto), Michal Árvai (2017, 3. miesto), Barbara Bubáková (2016, 1. miesto), Katarína Burclová (2013, 1. miesto), Michaela Cehlárová (2013, 3. miesto)
  Súťaž SŠDS 2017

 • Úspechy absolventov PMA počas nadväzujúceho magisterského štúdia v súťaži Slovenskej spoločnosti aktuárov (SSA) o najlepšiu záverečnú prácu: Lukáš Macko (2023, 2. miesto), Mikuláš David Zeman (2021, 1. miesto), Denis Škamla (2021, 2. miesto), Matúš Padyšák (2020, 2. miesto), Szilvia Horváthová (2019, 2. miesto), Barbara Bubáková (2018, 3. miesto), Katarína Cibulková (2017, 2. miesto), Zuzana Baradlaiová (2016, 2. miesto), Zuzana Kabáthová (2014, 3. miesto)
  Súťaž SSA 2017

 • Úspechy absolventov PMA počas nadväzujúceho magisterského štúdia na Česko-slovenskej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK/ŠVOČ): Katarína Burclová (2014, 2.-3. miesto)