Oddelenie ekonomických a finančných modelov

Oddelenie ekonomických a finančných modelov (OEFM KAMŠ FMFI UK) je jedným z troch oddelení KAMŠ FMFI UK. Výskumná činnosť oddelenia sa orientuje na okruhy finančnej matematiky, parciálnych diferenciálnych rovníc, matematického programovania, teórie optimálneho riadenia a vedecko-technických výpočtov. Pracovníci oddelenia sa vo veľkej miere podieľajú na zabezpečení výučby na študijných programoch Ekonomická a finančná matematika, Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie či Poistná matematika.

doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
vedúca oddelenia

fotografia
Miestnosť: M 268
Telefón: 02/602 95 723
E-mail: margareta.halicka(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Konvexná optimalizácia
 • DEA modely

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0062/18 Riešenie priamych a inverzných úloh s variačnou štruktúrou pomocou moderných metód kónického programovania

Učitelia

doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

fotografiaMiestnosť: M 233
Telefón: 02/602 95 633
E-mail: jan.boda(at)fmph.uniba.sk

Dr. Zuzana Chladná

fotografiaMiestnosť: M 206
Telefón: 02/602 95 180
E-mail: zuzana.chladna(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Modelovanie šírenia infekčných ochorení
 • Reálne opcie

Mgr. Soňa Kilianová, PhD.

fotografiaMiestnosť: M 267
Telefón: 02/602 95 134
E-mail: sona.kilianova(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Dynamické modely riadenia portfólia
 • Kónické programovanie a aplikácie
 • Matematické modelovanie šírenia infekčných chorôb
 • Systémy dôchodkového zabezpečenia

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0062/18 Riešenie priamych a inverzných úloh s variačnou štruktúrou pomocou moderných metód kónického programovania

doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

fotografia
Miestnosť: M 207
Telefón: 02/602 95 477
E-mail: igor.melichercik(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Dynamické modely riadenia portfólia
 • Systémy dôchodkového zabezpečenia
Vybrané grantové projekty
 • VEGA 1/0251/16 Kvantitatívna analýza modelov úrokových mier v podmienkach eurozóny a pristupujúcich krajín a jej aplikácie

doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

fotografia
Miestnosť: M 237
Telefón: 02/602 95 635
E-mail: jan.pekar(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Modelovanie časových radov
Vybrané grantové projekty
 • VEGA 2/0009/15 Identifikácia zmien hydrologického režimu tokov a vzájomný vzťah extrémnych hydrologických udalostí v zložitom riečnom systéme povodia Dunaja

doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.

fotografiaMiestnosť: M 266
Telefón: 02/602 95 260
E-mail: beata.stehlikova(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Parcíálne diferenciálne rovnice, modely úrokových mier
 • Analýza sociálnych sietí
Vybrané grantové projekty
 • VEGA 1/0251/16 Kvantitatívna analýza modelov úrokových mier v podmienkach eurozóny a pristupujúcich krajín a jej aplikácie - zodpovedný riešiteľ
 • VEGA 1/0062/18 Riešenie priamych a inverzných úloh s variačnou štruktúrou pomocou moderných metód kónického programovania
 • DAAD-MŠ ENANEFA – Efficient Numerical Approximation of Nonlinear Equations in Financial Applications

Mgr. Jana Szolgayová, PhD.

fotografiaMiestnosť: M 206
Telefón: 02/602 95 180
E-mail: jana.szolgayova(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Štatistické analýzy enviromentálnych dát

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

fotografia
Miestnosť: M 274
Telefón: 02/602 95 660
E-mail: daniel.sevcovic(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Rovinné krivky
 • Matematická teória oceňovania finančných derivátov (opcie, dlhopisy)
 • Nelineárne optimalizačné metódy a riešenie inverzných úloh

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0062/18 Riešenie priamych a inverzných úloh s variačnou štruktúrou pomocou moderných metód kónického programovania - zodpovedný riešiteľ
 • DAAD-MŠ ENANEFA – Efficient Numerical Approximation of Nonlinear Equations in Financial Applications - vedúci slovenského riešiteľského kolektívu (spolu s Univerzitou Wuppertal, SRN)
 • VEGA 1/0251/16 Kvantitatívna analýza modelov úrokových mier v podmienkach eurozóny a pristupujúcich krajín a jej aplikácie

doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.

fotografiaMiestnosť: M 267
Telefón: 02/602 95 134
E-mail: maria.trnovska(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Kónické programovanie a aplikácie
 • Dynamické modely riadenia portfólia
 • Optimálny návrh experimentov

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0062/18 Riešenie priamych a inverzných úloh s variačnou štruktúrou pomocou moderných metód kónického programovania

Externisti

Mgr. Ing. Pavol Jurča, PhD.

fotografiaE-mail: pavol.jurca(at)fmph.uniba.sk
E-mail: pavol.jurca(at)nbs.sk

Základné oblasti výskumu

 • Optimálne riadenie
 • Kvantitatívna analýza finančných rizík
 • Bankový sektor

PhDr. Štefan Rychtárik, PhD.

fotografia

E-mail: stefan.rychtarik(at)fmph.uniba.sk
E-mail: stefan.rychtarik(at)nbs.sk

Základné oblasti výskumu

 • Finančná stabilita
 • Makroekonomický vývoj
 • Hospodárske politiky

Mgr. Stanislav Sekereš

Mgr. Stanislav Sekereš

E-mail: stanislav.sekeres(at)dell.com

Základné oblasti výučby

 • Databázy a analýza dát

Doktorandi

Mgr. Terézia Fulová

fotografiaMiestnosť: M 271
Telefón: 02/602 95 197
E-mail: terezia.fulova(at)fmph.uniba.sk

Školiteľ: doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.
Téma dizertačnej práce: Optimalizačné úlohy s kónickou štruktúrou

Mgr. Ján Gašper

fotografiaMiestnosť: M 203
Telefón: 02/602 95 183
E-mail: jan.gasper(at)fmph.uniba.sk

Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Konzultant: Mgr. Soňa Kilianová, PhD.
Téma dizertačnej práce: Modelovanie a numerické riešenie modelov šírenia infekčných ochorení

Mgr. Jakub Hrdina

fotografiaMiestnosť: M 203
Telefón: 02/602 95 183
E-mail: jakub.hrdina(at)fmph.uniba.sk

Školiteľ: doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.
Téma dizertačnej práce: Lasserre hierarchie a dualita v optimalizačných úlohách

Mgr. Tatiana Jašurková

fotografiaMiestnosť: M 232
Telefón: 02/602 95 680
E-mail: tatiana.jasurkova(at)fmph.uniba.sk

Školiteľ: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
Téma dizertačnej práce: Matematický model spravodlivého dôchodkového systému

Mgr. Roman Kukumberg

fotografiaMiestnosť: M 276
Telefón: 02/602 95 134
E-mail: roman.kukumberg(at)fmph.uniba.sk

Školiteľ: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
Konzultant: doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.
Téma dizertačnej práce: Moderné metódy riešenia konvexných optimalizačných úloh

Mgr. Richard Priesol

fotografiaE-mail: richard.priesol(at)fmph.uniba.sk

Školiteľ: doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.
Konzultant: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Téma dizertačnej práce: Výskum potenciálnych národohospodárskych efektov zamestnania sociálne vylúčených komunít CGE modelovaním

Cyril Izuchukwu Udeani

fotografiaMiestnosť: M 276
Telefón: 02/602 95 134
E-mail: cyrilizuchukwu04(at)gmail.com

Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Téma dizertačnej práce: Qualitative and quantitative analysis of nonlinear Hamilton-Jacobi-Bellman equations for optimal allocation problems